فهرست مطالب:


فصل اول:کلیات تحقیق.. 1


1-1. عنوان فارسی پایان‌نامه. 2


1-2. عنوان لاتین.. 2


1-3. واژگان كلیدی.. 2


1-4. ‌تعریف مساله، بیان سؤال‌های اصلی تحقیق ‌ 2


1-5. هدف پژوهش... 3


1-6. سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. 4


1-7.  فرضیه‌ها 5


1-7-1. پیش فرض.... 5


1-7-2. فرضیه (حدس عالمانه) 5


1-8. كاربردهای متصور از تحقیق.. 5


1-9. مراجع استفاده‌كننده از نتیجه پایان‌نامه. 6


1-10. روش انجام تحقیق.. 6


1-10-1. روش و ابزار گرد‌آوری اطلاعات... 6


1-10-2. قلمرو تحقیق ( زمانی، مكانی،  موضوعی ) 7


1-11. جنبه نوآوری تحقیق.. 7


1-12. فصل بندی پژوهش... 8


1-13. محدودیتهای پژوهش... 8


فصل دوم: ادبیات موضوع. 9


2-2. گفتار اول: بررسی ادبیات مربوط به مشتری.. 10


2-2-1. اهمیت مشتری در دنیای کنونی.. 10


2-2-2. مشتری.. 11


2-2-3. سیر تکاملی ارتباط با مشتری.. 21


فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش.... 29


3-1. مقدمه. 30


3-2. روش تحقیق.. 30


3-2-1. پوزیتیویسم ( اثبات گرائی ) و روش تحقیق کمی.. 32


3-2-2. تفسیر گرائی و روش تحقیق کیفی.. 33


3-3. مشکلات تحقیق کیفی.. 38


3-3-1. مشکل ورود به مکان تحقیق.. 38


3-3-2. مشکل تعبیر و تفسیر اطلاعات... 39


3-3-3. مشکل حجم اطلاعات... 39


3-3-4. مشکل تعمیم پذیری.. 39


3-4. محدودیتهای پژوهش کیفی.. 39


3-4-1. وقت گیربودن پژوهش... 39


3-4-2. ملاحظات انسانی ،اخلاقی و قانونی.. 40


3-4-3. اعتبار( روائی ) و پایائی پژوهش... 40


3-5. روائی در تحقیق کیفی.. 40


3-5-1. روائی توصیفی.. 41


3-5-2. روائی تفسیری.. 41


3-5-3. روائی تئوریکی ( نظری) 42


3-5-4. روائی تعمیم پذیری.. 43


3-5-5. روائی ارزیابی.. 43


3-6. روش تحقیق قرآنی.. 44


3-6-1. راهبردهای تدبر در قرآن کریم. 44


3-7. اجتهاد قرآنی.. 49


3-7-1.  انتخاب عنوان تحقیق موضوعی و مشخص نمودن محل نزاع. 50


3-7-2.  شناسایی و تعریف دقیق مساله و جوانب آن. 51


3-7-3.  مرور و ختم قرآن کریم. 52


3-7-4.  استفاده از تفاسیر برای استخراج نکات ذیل آیات... 54


3-7-5.  بهره گیری از داستان، سوره و یا سیاق آیات... 54


3-7-6. دسته بندی فیش ها ذیل هر آیه و دسته بندی موضوعی آنها 54


3-7-7. تجزیه و تحلیل نکات و ایجاد شبکه مفهومی از موضوعات حاصله. 55


3-7-8. ارائه پاسخ قرآنی به مساله تحقیق.. 56


3-7-9. تکرار فرآیند ذکر شده تا حصول به اجتهاد قرآنی: 56


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات... 57


4-1 مقدمه. 58


4-2. سوره مبارکه بقره آیه 245. 59


4-3. سوره مبارکه توبه آیات 111 و 112. 65


4-3-1. در بیان جایگاه بحث... 65


4-3-2. تعریف واژه معامله در قرآن. 66


4-3-3. تمثیل زیبای وعده ی خدا به بندگان مومن در قرآن. 66


4-3-4. امتیازات و ویژگی های معامله کردن با خداوند متعال. 67


4-3-5. توضیحی بیشتر پیرامون آیه 111 و 112 سوره مبارکه توبه. 67


4-3-6. صفات فردی و اجتماعی مومن.. 68


4-4. سوره مبارکه رعد آیه 28. 71


4-5. سوره مبارکه محمد (ص) آیه 7. 72


4-6. سوره مبارکه فتح آیه 4. 75


4-7. سوره مبارکه اسراء آیه 70. 77


4-8. سوره مبارکه فتح آیه 29. 78


4-9. سوره مبارکه حجرات آیه 13. 81


4-10. سوره مبارکه ق آیه 18. 83


4-11. سوره مبارکه عنکبوت آیه 63. 85


4-12. سوره مبارکه عنکبوت آیه 65. 86


4-13. سوره مبارکه ذاریات آیه 50. 87


4-14. سوره مبارکه هود آیات 105 و 106. 89


4-15. سوره مبارکه واقعه آیه 64. 92


4-16. سوره مبارکه رحمن آیه 60. 94


4-17. سوره مبارکه قمر آیه 35. 96


4-18. سوره مبارکه نجم آیه 48. 97


4-19. سوره مبارکه فتح آیه 10. 98


4-20. سوره مبارکه حجرات آیه 10. 101


4-21. سوره مبارکه ق آیه 11. 105


4-22. سوره مبارکه مدثر آیه 38. 107


4-23. سوره مبارکه طور آیه 48. 107


4-24. سوره مبارکه محمد (ص) آیه 33. 108


4-25. سوره مبارکه فاطر آیه 3. 110


4-26. سوره مبارکه روم آیه 48. 111


4-27. سوره مبارکه آل عمران آیه 83. 112


4-28. سوره مبارکه نمل آیه 62. 112


4-29. سوره مبارکه طلاق آیه 3. 113


4-30. سوره مبارکه بقره آیه 216. 115


4-31. سوره مبارکه اعراف آیه 188. 116


4-32 سوره مبارکه بقره آیه 214. 116


4-33. خلاصه ی تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش... 118


فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات... 121


5-1. جمع‌بندی.. 122


5-2. نتایج پژوهش... 123


5-2-1. جایگاه مشتری کنونی از منظر آموزه‌های قرآنی.. 124


5-2-1. مشتری حقیقی.. 124


5-2-2. مشتری محوری.. 124


5-2-3. منافع زندگی دنیوی.. 125


5-2-4. جایگاه مشتری در کسب و کار. 125


5-2.پیشنهادات... 130


5-2-1. پیشنهادات اجرایی.. 130


5-2-2. پیشنهادهای پژوهشی: 130


منابع و مآخذ : 132


فهرست منابع و مآخذ. 133


منابع فارسی و عربی.. 133


منابع لاتین.. 138


چکیده:


«مشتری»، از پربسامدترین مفاهیم به كار رفته در متون مدیریت است؛ در ادبیات معاصر بازاریابی، مشتری یک مفهوم مادر و مولد محسوب می گردد. مشتری بیشتر از یک مخاطب صرف؛ یک عضو موثر، هادی و جهت دهنده است که طرحها و برنامه های سازمانی بر مدار این مفهوم اولویت بندی و سازمان می‌یابد. این نگاه در متون دینی، خاصه در شبکه معانی و مفاهیم قرآنی، دارای چاچوب، الزامات خاص و ویژگی‌های منحصربفردی است که به فهم عمیق و پیاده سازی ظریف منتج می‌گردد.در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir