چکیده:


رشد سریع تکنولوژی، تغییرات روزافزون در نیازهای مشتریان و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، باعث شده است تیم­های توسعه محصول جدید با فشار زیادی جهت ارائه هرچه سریع­تر محصولات جدید با هزینه و کیفیت مناسب مواجه شوند. شکل­گیری تیم­های توسعه محصول جدید ( NPD ) نقشی بسیار حیاتی در پروژه­های NPD ایفا می­کند.


ما در این پژوهش یک مدل بهینه­سازی چندهدفه تشکیل تیم ارائه دادیم که در آن توانایی­های جامع و روابط میان­فردی اعضا درنظر گرفته شده است. برای عنوان­کردن توانایی­های هر فرد یک فرایند تحلیل سلسله­مراتبی فازی بر مبنای روابط ارجحیت فازی به­کار گرفته شده است؛ این روش سازگاری و دقت ارزیابی را تضمین کرده و بر کاستی­های استفاده از متغیرهای قطعی غلبه می­کند. علاوه بر آن، شاخص نوع مایرز- بریگز برای مدل­سازی روابط میان­فردی به کار رفت که ساختار آن براساس گروه­بندی شخصیت­ها در MBTI شکل گرفته و با تبدیل این روابط به اعداد توصیف مدل را تسهیل می­کند. همچنین برای حل مدل مذکور از دو رویکرد مختلف دقیق وفراابتکاری استفاده شده است. روش دقیق اتخاذ شده روش آرمانی فازی می­باشد که با مطرح کردن مفهومی به نام تابع عضویت یا تابع مطلوبیت برای هر یک از توابع و سپس با ماکزیمم کردن آن برای تک تک اهداف به دنبال نزدیک کردن هر یک از اهداف به مقدار بهینه خود است. الگوریتم ژنتیک یکی از الگوریتم­های بهینه­سازی تکاملی است که در حل مسأله موردنظربه کار رفته است. نتایج حاصل از مقایسه این دو روش نشان داد که الگوریتم ژنتیک برنامه­نویسی شده در متلب هم از لحاظ زمان، هم کیفیت جواب بهتر از لینگو عمل می­کند.


کلمات کلیدی: توسعه­ محصول جدید(NPD)، تشکیل تیم، AHP فازی، تست MBTI ، برنامه­ریزی آرمانی فازی
 


فهرست مطالب


فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق.. 1


1-1- مقدمه. 2


1-2- ضرورت و اهداف تحقیق.. 2


1-3- بیان مسأله. 3


1-4- فرض­های مسأله. 3


1-5- ساختار تحقیق.. 4


فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.. 5


2-1- مقدمه. 6


2-2- پیشینه تحقیق.. 6


2-3- توسعه محصول جدید ( NPD ) 9


2-3-1- اهداف فرایند توسعه محصول جدید. 10


2-3-2- مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید. 11


2-3-2-1- اید‌ه‌یابی و ایده­زایی.. 11


2-3-2-2- پالایش ایده‌ها و انتخاب یك ایده 11


2-3-2-3- توسعه مفهوم. 12


2-3-2-4- توسعه استراتژی بازاریابی.. 12


2-3-2-5- بررسی تجاری.. 12


2-3-2-6- توسعه محصول. 14


2-3-2-7- آزمایش بازار. 15


2-3-2-8- تجاری­كردن. 15


2-4- منطق فازی.. 15


2-5- آزمون شخصیتی MBTI 17


2-6- مبانی رفتار گروه و شناخت تیم. 24


2-6-1- تفاوت گروه با تیم ( گروه کاری) 25


2-6-2- انواع تیم. 26


2-6-3- خلق تیم­هایی با عملکرد عالی.. 27


2-7- بهینه­سازی چندهدفه. 28


2-7-1- تعریف مسائل بهینه­سازی چندهدفه. 29


2-7-2- مفهوم بهینگی پارتو و مجموعه غیرمغلوب... 31


2-7-3- روش­های حل مسائل بهینه­سازی چندهدفه. 32


2-7-3-1- روش مجموع وزنی.. 32


2-7-3-2- روش برنامه­ریزی آرمانی.. 33


2-7-3-3- روش برنامه­ریزی آرمانی فازی.. 33


2-7-3-4- روش اپسیلون- محدودیت... 35


2-8- الگوریتم ژنتیک GA.. 35


2-8-1- اجزای الگوریتم ژنتیک... 36


2-8-2- عملگرهای الگوریتم  ژنتیك... 37


2-8-2-1- عملگر انتخاب... 37


2-8-2-2- عملگر تقاطع. 39


2-8-2-3- عملگر جهش... 41


فصل سوم: ارائه مدل و روش تحقیق.. 42


3-1- مقدمه. 43


3-2- تعریف مسأله. 43


3-3- ارائه مدل ریاضی پیشنهادی.. 44


3-3-1- اندیس­ها 44


3-3-2- پارامترهای ورودی.. 44


3-3-3- متغیرهای تصمیم­گیری.. 44


3-3-4- مدل ریاضی.. 45


3-3-5- تحلیل مدل. 46


3-4- روش حل.. 46


3-4-1- روش AHP فازی براساس روابط ارجحیت زبانی فازی LinPreRa. 47


3-4-2- ارزیابی روابط بین­فردی براساس آزمون MBTI 49


3-4-3- روش برنامه­ریزی آرمانی فازی.. 51


3-4-3- ساختار كلی الگوریتم‏های ژنتیكی.. 51


3-4-3-1- مراحل حل مسائل در الگوریتم ژنتیک... 52


فصل چهارم: محاسبات و یافته­های تحقیق.. 55


4-1- مقدمه. 56


4-2- حل یک مسأله به­وسیله لینگو. 56


4-3- نحوه نمایش جواب... 59


4-4- ارزیابی نتایج به­دست­آمده از لینگو و متلب... 62


فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات... 63


5-1- نتیجه­گیری.. 64


5-2- پیشنهادات آتی.. 65


منابع و مآخذ. 66
فهرست جدول­ها


جدول ( 2-1 ). متغیرهای زبانی.. 17


جدول ( 2-2 ). مقایسه دو بعد برونگرا و درونگرا 18


جدول ( 2-3 ). مقایسه دو بعد شمی و حسی.. 18


جدول ( 2-4 ). مقایسه دو بعد احساسی و فکری.. 18


جدول ( 2-5 ). مقایسه دو بعد ملاحظه­کننده و داوری­کننده 19


جدول ( 2-6 ). مقایسه تیم و گروه 25


جدول ( 3-1 ). روابط میان انواع بعدهای شخصیتی.. 50


جدول ( 3-2 ). ماتریس مقیاس روابط بین­فردی نرمال­سازی­شده 50


جدول ( 4-1 ). روابط میان­فردی نرمال­سازی­شده 5 نفر نیروی انسانی.. 56


جدول ( 4-2 ). وزن نهایی هر فرد. 56


جدول ( 4-3 ). زمان مورد نیاز هر پروژه برای هر مهارت... 56


جدول ( 4-4 ). زمان آزاد هر فرد برای هر مهارت... 57


جدول ( 4-5 ). ماتریس توانایی هر فرد برای انجام هر مهارت در هر پروژه 57


جدول ( 4-6 ). مقایسه نتایج به­دست­آمده از لینگو و متلب... 62


 

فهرست شکل­ها


شکل (2-1). مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید. 11


شکل (2-2). نمودار منحنی­های عمر محصولات مختلف... 14


شکل (2-3 ). تابع عضویت مثلثی.. 16


شکل ( 2-4 ) نمونه­ای از توابع عضویت فازی.. 16


شکل ( 2-5 ). مقایسه تیم و گروه 25


شکل ( 2-6 ). انواع تیم ( از چپ به راست ): تیم حل­کننده مسأله، تیم خودگردان و تیم متخصص.... 27


شکل ( 2-7 ). مثالی از نگاشت بین فضای جواب وفضای توابع هدف... 30


شکل( 2-8 ).الف-بیان تصویری بهینگی پارتو درفضای هدف.ب-روابط بین جواب­ها درفضای هدف... 31


شکل ( 2-9 ). تقسیم­بندی استراتژی­های جستجو. 36


شکل ( 2-10 ). نحوه ارزیابی شایستگی در چرخ رولت... 39


شکل ( 2-11 ). یک نمونه تقاطع. 40


شکل ( 2-12 ). نمونه­ای از تقاطع دونقطه­ای.. 40


شکل ( 2-13 ). نمونه­ای از تقاطع یکنواخت... 41


شكل ( 2-14 )  یك كروموزوم قبل و بعد از اعمال عملگر جهش... 41


شکل ( 3-1 ). شبه­کد یک الگوریتم ساده ژنتیک... 53


شکل ( 3-2 ). فلوچارت الگوریتم ژنتیک... 54


شکل ( 4-1 ). تخصیص 5 کارمند به 2 پروژه و 2 مهارت... 59


شکل ( 4-2 ). یک کروموزوم تصادفی برای مثال. 60


شکل ( 4-3 ). نحوه عملکرد عملگر تقاطع. 61


- مقدمه

سازمان­های امروزی در بازار جهانی، با سطح بالایی از رقابت مواجهند. توسعه­ی محصول جدید فرایندی است که در آن محصول یا خدمتی جدید به بازار عرضه می­شود. امروزه عمر بازار محصولات در حال کاهش است؛ در نتیجه محصولات جدیدی که نیازها و خواسته­های مشتریان را برآورده سازند و از آن فراتر روند، عاملی کلیدی در حفظ و بهبود مزیت رقابتی به شمار می­رود.


هدف از NPD [1]جمع­آوری دانش و توانایی موردنیاز برای تعیین محصول جدید مناسب است. چالش اصلی توسعه­ی محصول جدید پیش­بینی مسائلی است که هنوز اتفاق نیفتاده­اند و این پیش­بینی می­بایست در یک بازار پویا با متغیرهای بسیار زیادی که تحت کنترل ما نیستند صورت گیرد.


دیدگاه­های مبتنی بر درک و حس افراد، دانشی را تولید می­کند که نمی­تواند منحصراً از تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود به­دست­آید. اینجاست که اهمیت تیم توسعه در موفقیت توسعه محصول جدید پدیدار می­شود؛ اعضای تیم اهداف پروژه را به اشتراک گذاشته، پیچیدگی فنی را کنترل و با بهره گرفتن از دانش میان­کارکردی جمع­آوری­شده، تغییرات را اعمال می­کنند.


با این وجود هنوز یک چالش قابل­توجه برای مدیران پروژه و سایر تصمیم­گیرندگان وجود دارد و آن گردآوری اعضای گروه است به طوری که بتوانند به صورت موثر برنامه­ها را اجرا و پروژه­های NPD موفق را تولید کنند.


1-2- ضرورت و اهداف تحقیق

سازمان­ها از جنبه­های مختلفی باهم در رقابت هستند که یکی از مهم­ترین آن­ها بعد اقتصادی است؛ شرکت یا سازمانی که دارای اقتصاد قوی، سالم و پویا باشد توانایی ماندن در بازار جهانی را خواهد داشت. تحقق این امر مستلزم تغییر و نوآوری مستمر با هدف اثبات مشتریان قدیم و جذب مشتریان جدید می­باشد.در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir